Cargo – Merce trasportata

Quantità di merce trasportata.